Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần 3.33%
03 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
77 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
08 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Nam đến 18/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần Không tăng
03 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Giảm 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 7 Tăng 1
00 5 Không tăng
07 5 Không tăng
99 5 Không tăng
10 4 Không tăng
13 4 Không tăng
16 4 Không tăng
24 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 11 Tăng 1
10 10 Không tăng
38 10 Không tăng
93 10 Không tăng
00 9 Không tăng
02 9 Tăng 1
30 9 Tăng 2
48 9 Tăng 2
01 8 Không tăng
03 8 Tăng 1
31 8 Không tăng
41 8 Không tăng
52 8 Không tăng
69 8 Không tăng
74 8 Không tăng
99 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 03: 2 Kỳ
  • 77: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Tăng 2
0
Tăng 4 22 Lần
25 Lần Không tăng
1
Giảm 1 18 Lần
13 Lần Tăng 1
2
Giảm 1 11 Lần
14 Lần Giảm 5
3
Tăng 2 19 Lần
17 Lần Tăng 2
4
Giảm 3 15 Lần
12 Lần Tăng 1
5
Giảm 1 17 Lần
17 Lần Giảm 2
6
Không tăng 18 Lần
24 Lần Tăng 3
7
Tăng 2 27 Lần
15 Lần Giảm 2
8
Giảm 1 16 Lần
17 Lần Không tăng
9
Giảm 1 17 Lần